Direct advies? Bel 050-609105 van 8:00 – 20:00

Algemene voorwaarden van dienstverlening

1. Opdracht :

1.1 Op elke overeenkomst met het kantoor
zijn deze algemene voorwaarden en de
eventuele bijzondere voorwaarden voor de
opdracht van toepassing. De toepassing van
de eventuele voorwaarden van de cliënt zijn
uitgesloten.

 

1.2 Het kantoor spant zich ervoor in de
opdracht met de nodige professionaliteit uit
te voeren. De meest effectieve werking wordt
bereikt door met de cliënt samen te werken
als in een team. Het kantoor gaat ervan uit
dat alle door de cliënt verstrekte informatie
volledig en juist is en hierop mag vertrouwd
worden.

 

1.3 De opdracht wordt aanvaard en
uitgevoerd door het kantoor dat uitsluitend
verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan,
zelfs indien een cliënt een opdracht-
uitdrukkelijk of stilzwijgend- heeft verstrekt
met het oog op uitvoering door een bepaalde
persoon. De cliënt aanvaardt dat de
advocaten ( al dan niet middels
vennootschap) en aangestelden van het
kantoor ( gezamenlijk de Personen en/of
persoon”) geen verplichting aangaan en
hebben ten aanzien van de cliënt. De cliënt
aanvaardt met betrekking tot de opdracht
geen (aansprakelijkheids)vordering in te
stellen tegen enige persoon en doet hiervan
onherroepelijk afstand.

Condition generales des services

1. Mission

1.1 Les conditions, et éventuellement les
conditions spéciales, sont applicables à
toutes les conventions conclues avec le
cabinet.
Les conditions du client sont exclues.


1.2 Le cabinet s’engage à exécuter la
mission avec le professionnalisme requis.
La coopération optimale est obtenue en
coopérant avec le client comme membre
d’une équipe. Le cabinet estime que toute
information donnée par le client est correcte
et juste et que l’ avocat peut s’y fier.


1.3 La mission est acceptée par le cabinet
qui en est le seul responsable pour l’
exécution, même si le client a ordonné la
mission afin d’être exécuté par une personne
spécifique. Le client accepte que les avocats
(par leur société ou pas) et les agents du
cabinet, n’aient pas d’obligations envers le
client.


Concernant la mission, le client accepte de
ne pas entamer une action de responsabilité
professionnelle envers d’autres personnes et
renonce à son droit.

2. Erelonen en uitgaven :

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen, wordt het ereloon
berekend op basis van uurtarieven die
periodiek door het kantoor worden herzien
en van toepassing zijn vanaf de datum van
wijziging. De erelonen van het kantoor
omvatten geen ( gerechts)kosten en
uitgaven. Deze (gerechts)kosten en uitgaven
worden doorgerekend aan de kostprijs en
voor wat betreft de kosten van het kantoor op
forfaitaire basis vastgesteld. De cliënt kan
ten allen tijde een overzicht vragen van de
op een gegeven ogenblik geldende
uurtarieven en forfaitaire kosten van het
kantoor.


2.2 De cliënt ontvangt periodiek ( in principe
maandelijks) een staat van erelonen en
kosten in functie van de gepresteerde
werkzaamheden gedurende de afgelopen
periode. Daarnaast kan het kantoor bij
aanvang of gedurende de loop van de zaak
een provisiestaat sturen aan de cliënt met
het verzoek een voorschot te vereffenen dat
naderhand verrekend wordt.


2.3 Het kantoor is bereid betalingen te
ontvangen van derden ( anderen dan de
cliënt) doch onder dien verstande dat de
cliënt te allen tijde gehouden blijft tot betaling
ten opzichte van het kantoor.


2.4 De cliënt is ertoe gehouden staten van
het kantoor onmiddellijk bij ontvangst te
controleren. Onverminderd eerdere ( al dan
niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de
cliënt onweerlegbaar geacht een staat van
het kantoor aanvaard te hebben bij gebrek
aan gemotiveerd schriftelijk protest binnen
de 8 kalenderdagen na ontvangst van de
staat. Behoudens tegenbewijs zal elke staat
geacht worden ontvangen te zijn door de
cliënt ten laatste de derde werkdag na datum
van de staat.

2. Frais et Honoraires

2.1 Sauf convenus autrement, les honoraires
sont calculés sur base de tarifs horaires qui
seront revisés périodiquement et qui seront
applicables des le moment où ils seront
adaptés. Les honoraires du cabinet ne
comprennent pas de frais (judiciaires) et
coûts. Ces frais et coûts seront calculés à prix de
coût. Les frais du cabinet seront retenus sur
base du forfait.
Le client peut à tout moment demander des
informations sur les frais et honoraires
applicables.


2.2 Périodiquement le client reçoit (en
principe mensuellement) un état de frais et
honoraires en fonction des prestations de la
période passée. Le cabinet peut également
envoyer au départ ou durant la procédure ou
la mission, un état de frais et honoraires. A la
fin de la mission, le tout sera réglé.


2.3 Le cabinet est d’ accord de recevoir des
paiements de tiers (autres que du client)
sous la condition que le client reste
redevable envers le cabinet.


2.4 Le client est obligé de vérifier les états et
honoraires dès la réception. Sauf
protestation par lettre recommandée
endéans les huit jours dès la réception de
l’état, le client est réputé avoir accepté l’état.
Sauf preuve du contraire, la réception de
l’état de frais et honoraires est considérée
comme étant reçue 3 jours après les dates
de l’état.

3. Afspraken inzake betaling :

3.1 Staten van het kantoor zijn betaalbaar
binnen de acht dagen na datum van de staat.
Vanaf de vervaldag is de cliënt van
rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling verwijlintrest aan de
intrestvoet conform de wet van 2 augustus
2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties
en een forfaitaire schadevergoeding van
10% op het achterstallig bedrag met een
minimum van 125,-euro verschuldigd.

 

3.2 Bij betalingsachterstal heeft het kantoor
het recht de ( verdere) uitvoering van de
opdracht zonder voorafgaande
ingebrekestelling te schorsen, ook als de
wanbetaling een andere contractuele relatie
met de cliënt betreft. Bij niet-betaling van een
gedeelte of het geheel van een staat op de
voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle
andere, zelfs niet vervallen staten, van
rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

3. Conventions concernant les paiements

3.1 Les états de frais et honoraires sont
payables huit jours après la date de l’état.
A partir de la date d’échéance, le client est
redevable par plein droit des intérêts
moratoires conformément à la loi du 2 août
2002 concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions
commerciales, et une indemnisation
forfaitaire de 10% sur le solde avec un
minimum de 125 euros.

 

3.2 Dans le cas de retard de paiement, le
bureau a le droit d’arrêter les prestations
sans aucune mise en demeure préalable,
cela même si le retard concerne des
prestations dans un autre dossier. Dans le
cas d’un retard, tous les frais et honoraires
deviennent exigibles et redevables.

4. Derdengelden :

4.1 Het kantoor stort alle bedragen die zij op
haar derdenrekening ontvangt door aan de
cliënt. Het kantoor mag op de bedragen die
zij ontvangt voor rekening van de cliënt de
sommen inhouden tot vereffening van
openstaande staten, in voorkomend geval na
kennisgeving aan de cliënt.


4.2 In geen geval is het kantoor aansprakelijk
ten opzichte van de cliënt in geval de
financiële instelling waar de derdenrekening
wordt aangehouden failliet gaat, nalatig is of
(rechts)handelingen stelt die een nadelige
invloed kunnen hebben ten aanzien van de
cliënt.

4. Fonds de tiers

4.1 Le cabinet paie par virement tous les
montants qu’il reçoit sur son compte de tiers.
Sur le montant à transmettre, le cabinet peut
déduire les montants redevables au cabinet
afin de liquider les états, le cas échéant
après avoir informé le client.

 

4.2 En aucun cas, le cabinet est responsable
quand la banque ou le compte de tiers est
tenu, fait faillite, reste en demeure ou est
négligeant, ou entame des actions
préjudiciables au le client.

5. Beroep op derden :

5.1 Het kantoor mag voor de uitvoering van
de opdracht beroep doen op derden en zal
bij de selectie van deze derden de nodige
zorgvuldigheid aan de dag leggen.


5.2 Het kantoor is niet aansprakelijk voor
enig handelen of nalaten van derden.

5. Recours à des tiers, Externalisation

5.1 Le cabinet peut recourir à des tiers pour
l’exécution de sa mission et les choisit avec
précaution.


5.2 Le cabinet n’est pas responsable des
actions ou négligences des tiers.

6. Aansprakelijkheid :

6.1 Het kantoor is enkel aansprakelijk voor
verlies, kosten, uitgaven, vorderingen
ontstaan in verband met de uitvoering van de
opdracht ( ‘de schade’) geleden door de
cliënt ten gevolge van grove nalatigheid,
grove fout of bedrog in uitvoering van de
opdracht. In geen geval is het kantoor
aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of
gevolgschade, waaronder begrepen, schade
geleden door derden.

 

6.2 Indien het is vastgesteld dat het kantoor
aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid-
zowel contractueel als extracontractueel-
beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer
het totale ereloon betaald door de cliënt voor
de betrokken opdracht onverminderd wat
hierna volgt . Iedere aansprakelijkheid is in
elk geval beperkt tot een bedrag van
250.000.-euro. Indien een toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering evenwel
waarborg verleent voor hogere bedragen, zal
de aansprakelijkheid verhoogd worden tot
aan de bedragen die effectief gewaarborgd
worden door de verzekeringsmaatschappij
voor het betrokken schadegeval.

 

6.3 Indien het kantoor wordt aangesproken
ten gevolge van een fout of nalatigheid van
het kantoor en derden ( met inbegrip van de
cliënt), zal het kantoor ten hoogste
aansprakelijk zijn voor de schade die
rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of de
nalatigheid van het kantoor zonder hoofdelijk
of in solidum gehouden te zijn met die
derden.

 

6.4 Het kantoor is niet aansprakelijk voor
vertragingen of gebreken in de uitvoering van
de opdracht indien dit te wijten is aan
omstandigheden buiten haar wil of controle,
met inbegrip van handelingen of
nalatigheden ten gevolge van het falen van
de samenwerking met de cliënt of andere
partijen, elektronische panne of interruptie
van communicatiemiddelen niet aan haar te
wijten, stakingen, of in het algemeen elke
situatie die niet kon worden voorzien of
vermeden bij aanvang van de opdracht.

 

6.5 Elke vordering ten overstaan van het
kantoor moet op straffe van verval onverwijld
in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak
ten aanzien van het kantoor vervalt in elk
geval indien niet binnen het jaar nadat de
omstandigheid die aanleiding geeft of kan
geven toyt aansprakelijkheid ontdekt wordt,
of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de
vordering in rechte is ingesteld.

6. Responsablilité

6.1 Le cabinet est seulement responsable
des pertes, frais, coûts et revendications en
rapport avec l’exécution de la mission
résultant d’une faute grave ou négligence
grave ou fraude. En aucun cas, le cabinet est
redevable pour dommages indirectes. Sont
inclus les dommages subis par des tiers.

 

6.2 Dans le cas où le cabinetserait considéré
comme responsable, sa responsabilité
contractuelle et extra contractuelle est limitée
à trois fois le montant des honoraires payés
par le client. En tout cas, la responsabilité est
limitée à 250.000 euros.
Dans le cas où une assurance garantit des
montants plus haut, la responsabilité sera
augmentée jusqu’à la hauteur des montants
garantis par la compagnie d’assurance.

 

6.3 Si le cabinet est revendiqué en
conséquence d’une faute grave ou
négligence du cabinet ou des tiers (inclus le
client), le cabinet sera seulement
responsable pour les dommages directement
liés à une faute ou négligence du cabinet
sans solidarité avec ces tiers.

 

6.4 Le cabinet n’est pas responsable pour
des retards ou des défauts dans l’exécution
de sa mission résultant des circonstances en
dehors de sa volonté ou contrôle. Inclus les
actions ou négligences dues au mauvais
fonctionnement de la coopération avec le
client ou des tiers. Sont également incluses
des coupures du courant électrique et
systèmes électroniques, les interruptions des
voies de communication en dehors dont le
cabinet ne peut être tenu responsable. Des
grèves et toute autre situation imprévue au
début de sa mission.

 

6.5 Chaque action contre le cabinet doit être introduite immédiatement, sans demeure,
devant les tribunaux sous peinés
d’expiration.


En tout cas, chaque action expire si elle n’est
pas introduite devant les tribunaux endéans
un délai d’un an après que la circonstance à
la base de la responsabilité soit connue ou à
partir du moment où la cause pourrait être
découverte.

Schrijf een bericht